1. 08 Aug, 2019 1 commit
  • Terence Chuen's avatar
   BUG修复 · ddbc4a65
   Terence Chuen authored
   1. 修正T620 IPMI脚本在服务器重启后无法立即降低转速的问题。
   ddbc4a65
 2. 19 May, 2019 1 commit
  • Terence Chuen's avatar
   修复BUG · 2af69d9f
   Terence Chuen authored
   1. 修复Dell 12G服务器散热风扇转速调整脚本的BUG,缺失关闭散热风扇自动控制的代码,已修复。
   2af69d9f
 3. 14 Apr, 2019 1 commit
 4. 13 Apr, 2019 3 commits
 5. 26 Nov, 2018 2 commits
 6. 07 Oct, 2018 1 commit
 7. 01 Oct, 2018 1 commit