1. 02 Feb, 2020 1 commit
  • Terence Chuen's avatar
   tcpping · c4d03910
   Terence Chuen authored
   1. 新增用于tcp ping的脚本。
   c4d03910
 2. 08 Jan, 2020 1 commit
 3. 17 Nov, 2019 1 commit
 4. 08 Aug, 2019 1 commit
  • Terence Chuen's avatar
   BUG修复 · ddbc4a65
   Terence Chuen authored
   1. 修正T620 IPMI脚本在服务器重启后无法立即降低转速的问题。
   ddbc4a65
 5. 19 May, 2019 1 commit
  • Terence Chuen's avatar
   修复BUG · 2af69d9f
   Terence Chuen authored
   1. 修复Dell 12G服务器散热风扇转速调整脚本的BUG,缺失关闭散热风扇自动控制的代码,已修复。
   2af69d9f
 6. 14 Apr, 2019 1 commit
 7. 13 Apr, 2019 3 commits
 8. 08 Feb, 2019 2 commits
 9. 04 Feb, 2019 6 commits
 10. 12 Jan, 2019 9 commits
 11. 14 Dec, 2018 1 commit
 12. 26 Nov, 2018 3 commits
 13. 23 Nov, 2018 1 commit
 14. 12 Nov, 2018 1 commit
 15. 10 Nov, 2018 1 commit
  • Terence Chuen's avatar
   修正脚本 · 46547ebd
   Terence Chuen authored
   1. 修改获取邮件的方式
   2. 优化识别邮件subject的部分代码
   46547ebd
 16. 09 Nov, 2018 3 commits
 17. 08 Nov, 2018 1 commit
 18. 07 Nov, 2018 1 commit
 19. 06 Nov, 2018 1 commit
 20. 07 Oct, 2018 1 commit